<> Veyx -
Úvodní stránka

Řízení reprodukce prasat pomocí analogů Gn-Rh

Biotechnické metody ovlivňování reprodukčního cyklu prasnic pomocí releasing hormonů patří k nejmodernějším evropským trendům v oblasti reprodukce prasat. Cílem je zlepšit výsledky reprodukce, snížit podíl lidské práce, vytvářet homogennější (podle potřeby i početnější) skupiny prasat a umožnit ještě striktnější dodržování zásad turnusového chovu s ohledem na zlepšování zdravotního stavu zvířat.

Reprodukční cyklus prasat můžeme ovlivňovat na těchto úrovních:

1. Zařazování prasniček do chovu
2. Problematika efektu 2. vrhu
3. Stimulace a zpřesnění říje
4. Synchronizace ovulace a termínovaná inseminace
5. Synchronizace porodů.

1. Zařazování prasniček do chovu 

Řízení pohlavního cyklu prasničky v době jejího začlenění do stáda prasnic nám umožní rozhodnout o ideálním věku a tělesné kondici prasničky při prvním připuštění a umožní nám doplnit skupinu prasniček v potřebném počtu do do konkrétního turnusu prasnic. Metoda spočívá v 18-denní blokaci pohlavního cyklu altrenogestem a 48 hodin poté ošetřením releasing hormonem s FSH účinkem (Maprelin inj.). Vyhledávání a iseminace se pak řídí výskytem reflexu nehybnosti. Pokud požadujeme, další fází může (ale nemusí) být zpřesnění říje pomocí releasing hormonu s LH účinkem (Gonavet Veyx inj.) a poté inseminace v přesně určených hodinách bez orientace podle reflexu nehybnosti. V obou případech dosáhneme vysokého procenta úspěšnosti.

2. Problematika efektu 2. vrhu

Jedná se o problém s nástupem říje a neuspokojivými výsledky inseminace u primipar, tj. prasnic po prvním porodu selat. Možným řešením problému je uspíšení odstavu selat od primipar o několik dní, přičemž primiparní prasnice zůstávají na porodně s ostatními prasnicemi a jsou krmeny adlibitně KS pro kojící prasnice. Aby nedošlo po předčasném odstavu selat k předčasné  říji, podává se primiparním prasnicím altrenogest, a to počínaje dnem před odstavem selat do dne odstavu celého turnusu. Po vysazení altrenogestu následuje ošetření releasing hormonem s FSH účinkem (Maprelin - pozor na sníženou dávku u primipar 0,5 ml!) Říje primiparních prasnic poté proběhne současně s ostatními prasnicemi v turnusu.

3. Stimulace a zpřesnění říje u multiparních prasnic

Cílem metody je vylepšení ukazatelů říjivosti a březosti za pomoci releasing hormonu s FSH účinkem (Maprelin) aplikovaného prasnicím plošně 24 hodin po odstavu selat. Reprodukční ukazatele takto ošetřovaného stáda jsou stabilní během celého roku (minimalizuje se účinek sezónní infertility).

4. Synchronizace ovulace a termínované iseminace.

Jedná se o vyšší kvalitativní stupeň řízení reprodukce, při němž se po stimulaci a zpřesnění říje (viz bod 3) pokračuje přesně časově stanoveným vyvoláním ovulace pomocí releasing hormonu s LH účinkem (Gonavet Veyx) a poté inseminací v přesně stanovených časech. U prasnic ošetřených touto metodou je následně možná synchronizace porodů do konkrétních dní v týdnu. 

    Metoda má tyto přednosti:
   - odpadá každodenní práce s vyhledáváním říjí
   - zjednoduší  se zajišťování čerstvých inseminačních dávek
   - vytvoří se ucelená skupina prasnic v přesně stejném stupni březosti
   - potřebná práce se zkoncentruje do konkretních dnů a hodin, ušetří se prac. síla
   - vytváří se podmínky pro diferencovanou výživu prasnic podle reprod. cyklu

    Vytváří se předpoklad k synchronizaci porodů s následujícími výhodami:
   - zkrátí se trvání porodu a sníží se výskyt puerperálních komplikací
   - porody se uskuteční většínou v pracovní dny a během pracovní doby
   - zajistití se dostatek persobnálu v den porodů - pomoc při porodu
   - získá se vyrovnaný turnus selat stejného stáří
   - u všech selat je stejný počet dní kojení
   - zvýší se využití poroden, prodlouží se čas pro sanitaci

5. Synchronizace porodů.

Důvody proč synchronizovat porody byly uvedeny v bodě 4. Technicky se synchronizace prování u prasnic po synchronizované ovulaci, kdy celý turnus se v jeden den nachází ve 114. dni gravidity. Již při synchronizaci ovulace určíme den v týdnu,na který připadne 114. den gravidity (zpravidla volíme středu nebo čtvrtek).

Ošetření se provádí ráno podáním cloprostenolu (specialita PGF Veyx inj. s nižší koncentrací účinné látky, určená pro prasnice). Neošetřují se zvířata, u kterých jsou již patrné známky začínajícího porodu. Následující den ráno aplikujeme depotní formu oxytocinu (Hypophysin LA inj. - pozor na snížené dávkování, max. 0,5 ml!) a během 2 hodin po podání začne většina porodů.

Průměrná délka porodu u takto ošetřených prasnic je 122 minut.
 
Tisk aktuální strany