Servis perioda

Pro zhodnocení a řízení reprodukce skotu se využívá několika ukazatelů. Jejich pravidelné sledování a vyhodnocování umožní jednak odhalit některé problémy reprodukce, ale také nám mohou ukázat neschopnost zvířete dále se vyrovnávat s danými životními podmínkami. Jedním z těchto ukazatelů je servis perioda. Jde o dobu mezi porodem a dalším zabřeznutím, tedy úspěšnou inseminací. Za optimální se považuje 80-90 dní, u vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene lze tolerovat 110-125 dní. Kvalita výživy v posledních 5-7 týdnech březosti velmi ovlivní délku servis periody. Je potřeba zkrmovat kvalitními statkovými krmivy v takovém množství, aby nedocházelo k přebytečnému ukládání tuku v okolí kořene ocasu. Otelení by zároveň mělo probíhat bez komplikací a za pečlivých hygienických podmínek.

Další ukazatelé plodnosti skotu

Inseminační interval

Stejně jako servis perioda i inseminační interval začíná otelením, končí ale první inseminací, která nemusí nutně být ta úspěšná. Aby vše proběhlo tak jak má, k inseminaci musí dojít před ovulací. U krav dochází k ovulaci zhruba 12 hodin po říji, z toho důvodu se musí inseminovat v druhé polovině říje.

Interseminační interval

Tedy počet dnů mezi dvěma inseminacemi, by se měl pohybovat v intervalu 17–25 dní. Pokud jsou hodnoty mimo tento interval, značí to buď nějakou reprodukční poruchu, nebo špatné vyhledávání říjících samic.

Inseminační index

Jedná se o počet inseminací, kterých bylo potřeba k zabřeznutí samic. Jeho stanovení se provede vydělením počtu inseminací ve stádě počtem všech inseminovaných samic. Za dobrý je považován inseminační index do hodnoty 2.

Mezidobí

Představuje období mezi dvěma porody. Aby bylo možno odchovat zdravé tele s dobrou růstovou schopností, je ideální, aby dojnice porodila tele každý rok, což znamená rozmezí 365-400 dní. U holštýnského skotu se to může pohybovat až okolo 415 dní.

Natalita

Udává počet narozených telat na průměrný stav krav za jeden rok, tedy porodnost. Vyjadřuje se počtem telat na 100 krav.

Čistá natalita– procento živě narozených telat na sto krav a je ukazatelem úrovně reprodukce a kvality odchovu telat ve stádu.

Hrubá natalita – procento všech narozených telat na sto krav.