Maprelin inj. 10 ml, 50 ml

POPIS PRODUKTU

Inovace v řízení reprodukce prasat. První GnRH analog se selektivním FSH účinkem.

PODROBNÁ SPECIFIKACE


Maprelin®50 ml
75 µg/ml injekční roztok pro prasata
Peforelinum
Výrobce,držitel registrace:
Veyx-Pharma GmbH, Schwarzebom,SRN
Obsah léčivých a ostatních látek: 
Maprelin® je čirý, bezbarvý vodný injekční roztok obsahující:
Léčivá látka:
Peforelin     75,0 µg/ml
Pomocné látky
Chlorkresol  1,0 mg/ml
Indikace:
Pro biotechnické použití,určeno k ošetření skupiny či stáda.
Vyvolání říjového cyklu u prasnic po odstavu.
Vyvolání říje u pohlavně zralých prasniček po terapii inhibující říjový cyklus progestageny.
Kontraidikace:
Nepoužívejte u předpubertálních prasniček,v případě neplodnosti nebo celkových zdravotních poruch. Nepoužívat  v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.
Nežádoucí účinky:
Nebyly pozorovány. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
Zvláštní opatření pro uchovávání: 
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C).
Chraňte před světlem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce.
Doba použitelnosti po prvním otevření balení:28 dnů.
Při prvním propíchnutí (otevření) obalu je nutné určit datum, kdy by se měl zlikvidovat jakýkoliv přípravek zbývající v injekční lahvičce, a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření, která je uvedena v této příbalové informaci. Datum likvidace zbývajícího přípravku by mělo být napsáno na místo k tomuto účelu uvedeném na obalu.
Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Datum poslední revize příbalové informace
Červenec 2009
Další informace
1 injekční lahvička (50 ml) v papírové krabičce.
Cílový druh zvířat:
Prasata(prasnice a prasničky)
Dávkování pro každý druh,cesta(y) a způsob podání: 
Dávka perforelinu v µg a Maprelinu® v ml na jedno zvíře.Dávka je závislá na paritě.
Prasnice prvničky        24 hodin po odstavení selat:     37.5 µg/g=0.5 ml
Pluriparní prasnice      24 hodin po odstavení selat:      150 µg/g=2,0 ml
Prasničky                       48 hodin od ukončení
                                          medikace pro inhibici cyklu:      150 µg/g=2,0 ml
Intramuskulární podání. Pro jednorázové podání.
Pro 50 ml lahvičky použijte injekční automat.
Pokyny pro správné podání:
Nejsou.
Ochranná lhůta: 
Prasata:Maso:Bez ochranných lhůt.
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Nejsou.
Zvláštní opatření pro použití:
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Nejsou.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může vyvolat podráždění a senzitizaci. Lidé se známou přecitlivělostí na analogy GnRH nebo kteroukoliv pomocnou látku by neměli tento přípravek podávat. Jelikož náhodné samopodání injekce nelze vyloučit,přípravek by neměly podávat těhotné ženy, protože u laboratorních zvířat bylo prokázáno, že analogy GnRH jsou fetotoxické. Ženy v plodném věku by měly podávat přípravek se zvláštní opatrností. V případě náhodného samopodání injekce vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě náhodného styku s kůží je nutné zasaženou oblast důkladně omýt mýdlem a vodou, protože analogy GnRH se mohou absorbovat přes neporušenou kůži. V případě vniknutí do očí je nutné je důkladně vypláchnout vodou. Použití v průběhu březosti,laktace a nebo snášky: Během březosti a laktace nebyla bezpečnost přípravku u prasnic a prasniček stanovena. Laboratorní studie u myší prokázaly teratogenní účinky. Nepoužívejte Maprelin® u zvířat během březosti a laktace. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Současné podávání Maprelinu® s PMSG nebo hCG může vést k nadměrné reakci ovarií. Po podání přípravku za 48 hodin od ukončení předchozí terapie altrenogestem nebyly hlášeny žádné interakce. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné: U prasat po léčbě až trojnásobně vyšší dávkou než je doporučená dávka nebyly zjištěny žádné nežádoucí reakce.
Inkompatibility:
Nejsou známy. Nemísit s jinými veterinárními léčivými přípravky.