<> Veyx -
Úvodní stránka

Optimalizace mléčné křivky prasniček a prasnic

Text Lakto Weyxin forte

Leták FeVit+LW 2

 

Mikroemulze pro kojící prasnice s Veyx-Lakto-Komplexem, vitamíny a železem. 

   Období posledního týdne gravidity, porodu a nástupu laktace klade na prasnici neúměrné energetické požadavky, které nedokážeme krmnou dávkou uspokojit. Organismus je nucen získávat mnohem více energie spalováním tělesných tuků, přičemž je zahlcován kyselými zplodinami tohoto štěpení a ketolátkami. Acidózou a následně ketózou jsou do určité míry postiženy všechny prasnice na počátku laktace a pokud se tato metabolická porucha manifestuje i klinicky, často bývá mylně označována jako „mléčná horečka”.
   Veyx-Lakto-Komplex zasahuje do metabolismu tuků na úrovni buňky. Jeho role by se dala do jisté míry popsat jako transportní médium zajišťující přísun mastných kyselin do mitochondrií a zpětný odsun nežádoucích produktů metabolismu. Díky tomu jsou lépe využity jak tuky obsažené v krmivu tak tuky odbourávané z vlastních zásob. 
   Nejdůležitější účinnou látkou Lakto-Weyxinu forte je Veyx-Lakto-Komplex vyrobený z rostlinných extraktů technologií mikroemulgace tuků. Touto technologií jsou upraveny i ostatní účinné látky, takže k jejich vstřebání dojde ihned po aplikaci cestou lymfatické resorbce. To hraje významnou roli hlavně u vitamínů rozpustných v tucích a u železa.

   Vliv Lakto-Weyxinu forte na užitkovost prasnice.
1.zvýšení porodní váhy selat ve prospěch vyrovnanosti vrhu
2.prevence porodní agalakcie
3.prevence metabolických poruch (acidóza, ketóza)
4.optimalizace průběhu mléčné křivky
5.zvýšení odstavové váhy selat
6.menší ztráta tělesného tuku prasnice (významná pro reprodukci) 

   Praktické výsledky podávání Lakto-Weyxinu forte.
Bylo provedeno mnoho srovnávacích pokusů v různých podmínkách chovu a na různých počtech prasnic a prasniček (10-298 vrhů), rovněž se zkoumal vliv na reprodukční ukazatele ošetřených zvířat v dalším reprodukčním cyklu.
 
   Výsledky byly podobné, v porovnání s kontrolními skupinami vypadají takto:
1.Porodní váha selat se zvýšila o 100-160g.
2.Odstavová váha selat se zvýšila o 800-1900g.
3.Počet odstavovaných selat se zvýšil o 0,9 selete na vrh.
4.Ztráty selat pod prasnicí se snížily na polovinu.
5.Počet puerperálních onemocnění prasnic se snížil na polovinu
6.Průměrná mléčnost prasnic se zvýšila o 25kg.
7.Ztráta živé hnotnosti prasnic se snížila o 5kg.
8.Servis-perioda se zkrátila o 3,2 dne.
9.Podíl neříjících se prasnic po odstavu se snížil o 8,2%.
10.Počet odchovaných selat od prasnice za rok stoupl o 0,8 selete. 
 
Tisk aktuální strany